چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 100 تن مهراصل مدل GBL-100E

چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 1000 تن مهراصل مدل GBL-1000E

چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 1100 تن مهراصل مدل GBL-1100E

چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 120 تن مهراصل مدل GBL-120E

چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 150 تن مهراصل مدل GBL-150E

چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 180 تن مهراصل مدل GBL-180E

چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 200 تن مهراصل مدل GBL-200E

چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 240 تن مهراصل مدل GBL-240E

چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 300 تن مهراصل مدل GBL-300E

چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 350 تن مهراصل مدل GBL-350E

چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 400 تن مهراصل مدل GBL-400E

چیلر جذبی گازی شعله مستقیم 450 تن مهراصل مدل GBL-450E

چیلر جذبی مهر اصل